Legal

Intro

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Bosmans G&G BV, EEGENE 91, 9200 DENDERMONDE ond.nr BE 0424.792.197

Definities

“Aanbod”: het aanbieden van Producten via de Website;

“Algemene Verkoopsvoorwaarden”: onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn bij het bestellen / aankopen van de Producten op de Website; 

“Algemene Voorwaarden”: de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn bij elk bezoek en elk gebruik van de Website, gepubliceerd onder de titel “legal”;

“Garantie”: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 9.1 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden;

“Klant”: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen; 

“Overeenkomst”: de overeenkomst die wordt gesloten op afstand tussen Bosmans G&G BV en de Klant voor de aankoop van een of meer Product(en) via de Website. 

“Producten”: alle goederen die beschikbaar zijn voor aankoop via de Website; 

“Website”: fuyufireplaces.be

“Werkdag”:  iedere dag (andere dan zaterdag en zondag) waarop de banken in België normaal open zijn voor de normale uitoefening van hun activiteiten.

Algemeen - Toepassingsgebied

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Bosmans G&G BV en de Klant, zijn deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing op elk Aanbod van Bosmans G&G BV en op alle Overeenkomsten.  

De toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zal geacht worden aanvaard te zijn door de Klant ingevolge de online bestelling en betaling van het voorschot.  

In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen Bosmans G&G BV en de Klant, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst en sluiten uitdrukkelijk de toepassing van de eigen voorwaarden van de Klant uit. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen ter beschikking worden gesteld op een wijze die de Klant in staat stelt deze te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager. 

Totstandkoming van de Overeenkomst

Om de Producten te kunnen bestellen op de Website en dienvolgens een Overeenkomst tot stand te brengen, dient de Klant aan de volgende voorwaarden te voldoen:

de Klant is minstens 18 jaar oud;

de Klant verstrekt Bosmans G&G BV zijn of haar naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere met het oog op de goede uitvoering van de Overeenkomst vereiste informatie; 

ingeval de Klant de Producten wenst te betalen door middel van een betaalkaart (credit- dan wel debetkaart), dient de Klant eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart; 

op het ogenblik van de bestelling, er zich een fout van technische aard voordeed of een foutieve prijsinformatie werd vermeld op de Website; 

het bestelde Product niet meer beschikbaar is; 

de door de Klant verstrekte facturatie- of betalingsgegevens niet correct of niet verifieerbaar zijn; 

er geen volledige betaling van de bestelde Producten wordt ontvangen binnen de 5 Werkdagen na ontvangst van de bestelling;  

dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig werd uitgevoerd, gesteld dat de uitvoering werd aangevat met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij zijn of haar Herroepingsrecht zal verliezen nadat de Overeenkomst volledig werd uitgevoerd door Bosmans G&G BV;

de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop Bosmans G&G BV geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

de levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifiek persoon bestemd;

de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;

de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend werden;

de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

overeenkomsten waarbij de Klant de onderneming specifiek heeft verzocht om hem of haar te bezoeken met het oog op het uitvoeren van dringende herstellingen of onderhoud (deze beperking van het Herroepingsrecht is niet van toepassing op aanvullende diensten of leveringen die werden verricht in het kader van de dringende herstelling of het onderhoud, zonder dat deze noodzakelijk waren);

alle beveiligde audio- of video-opnamen of computersoftware waarvan de beveiliging na de levering werd verbroken;  

de levering van een krant, tijdschrift of magazine met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement voor het leveren van dergelijke publicaties;

overeenkomsten gesloten op een openbare veiling;

de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien de Overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering;

de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant en zijn of haar erkenning dat hij daarbij zijn of haar Herroepingsrecht verliest ; 

overeenkomsten voor diensten voor wedstrijden en loterijen.

De Overeenkomst komt tot stand.

Bij het aanmaken van een persoonlijke account op de Website zal de Klant een persoonlijke gebruikersnaam met bijhorend wachtwoord dienen op te geven. De Klant is persoonlijk verantwoordelijk voor elke aankoop die middels gebruik van de desbetreffende gebruikersnaam en wachtwoord wordt verricht. Bosmans G&G BV raadt de Klant dan ook aan om deze gegevens te beschermen en niet door te geven aan derden. 

Bij het plaatsen van een bestelling, moet de Klant deze Algemene Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Die aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke instemming met al haar bepalingen. 

Bestelling 

Een door de Klant geplaatste bestelling is slechts bindend voor Bosmans G&G BV nadat deze de bestelling heeft geaccepteerd. Bosmans G&G BV heeft het recht om de bestelling niet te accepteren, zonder dat het hiervoor een reden dient op te geven en zonder dat de Klant uit dien hoofde gerechtigd is op enige vergoeding. 

Nadat Bosmans G&G BV de bestelling van de Klant heeft ontvangen, wordt een bevestigingse-mail van ontvangst van de bestelling met het bestelnummer van de Klant en de details van de bestelde Producten aan het door de klant opgegeven e-mailadres verstuurd. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, is de Overeenkomst definitief vanaf de bevestiging door Bosmans G&G BV van ontvangst van de bestelling of na navolgende e-mail, cf. art. 5.2 zoals bedoeld in artikel 5.2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, onverminderd het recht van de Klant om de bestelling te annuleren of te herroepen overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. 

Bosmans G&G BV behoudt zich het recht voor om ook na de bevestiging van de bestelling deze nog te annuleren, zonder recht van de Klant op enige vergoeding, indien: 

Indien een bestelling om een van de in artikel 5.4 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden opgenomen redenen wordt geannuleerd, zal Bosmans G&G BV de Klant hiervan gemotiveerd inlichten per e-mail op het door de Klant opgegeven e-mailadres binnen de 10 Werkdagen na de beslissing tot annulering. De eventueel reeds betaalde prijs van het/de bestelde Product(en), alsook de eventueel reeds betaalde leveringskosten, worden aan de Klant terugbetaald op dezelfde wijze als deze waarop de betaling werd uitgevoerd, en dit binnen een redelijke termijn. 

Betaling

De Klant dient te betalen op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling en dit via kredietkaart of via bankkaart (debetkaart). 

Indien de betaling niet binnen de 5 Werkdagen na de ontvangst van de bestelling door Bosmans G&G BV wordt ontvangen, heeft Bosmans G&G BV het recht om de bestelling te annuleren conform het gestelde in artikel 5.4 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. 

Beschikbaarheid, verzending en levering 

Bosmans G&G BV garandeert niet dat alle Producten die op de Website staan geadverteerd, beschikbaar zijn. Het Aanbod geldt slechts zolang de voorraad strekt. Bosmans G&G BV behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde Producten te wijzigen, uit het assortiment te halen, of niet langer beschikbaar te stellen. Bosmans G&G BV kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet meer beschikbaar zijn van een Product, ook al werd dit nog aangeboden op de Website. 

Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de Klant en Bosmans G&G BV ,verbindt Bosmans G&G BV er zich toe de nodige inspanningen te leveren om Producten te verzenden binnen een termijn van 30 Werkdagen na ontvangst van de betaling. Ingeval Bosmans G&G BV er uitzonderlijk niet in slaagt om de vooropgestelde leveringstermijn te respecteren, zal het de Klant hiervan onverwijld en schriftelijk op de hoogte brengen via het e-mailadres dat door de Klant werd opgegeven. Daarbij zal Bosmans G&G BV een nieuwe, redelijke leveringstermijn aangeven, waarvan het respecteren weliswaar opnieuw beschouwd dient te worden als een inspanningsverbintenis. 

Bosmans G&G BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige (gevolg)schade wegens laattijdige levering van de Producten. In dergelijk geval blijft de aansprakelijkheid van Bosmans G&G BV beperkt tot de waarde van het/de bestelde Product(en), waarvan de Klant kan aantonen dat hij of zij ze niet heeft ontvangen. 

De Klant behoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten dienen bij aangetekend schrijven/ e-mail / .. te worden gesignaleerd aan Bosmans G&G BV binnen de [ ] dagen na de levering of na de behandeling ervan. 

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om Bosmans G&G BV zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van niet-conforme levering(en) (beschadigingen, gebreken, …). Indien dergelijke kennisgeving niet tijdig gebeurt, wordt geacht dat de Klant het/de geleverde Product(en) aanvaard. 

Prijzen, verzend- en verwerkingskosten 

De prijzen van de Producten zijn de prijzen die worden vermeld op de Website op het ogenblik dat de Klant een bestelling plaats en het Product aanduidt. 

Alle prijzen vermeld op de Website, zijn uitgedrukt in EURO. Deze prijzen gelden enkel voor bestellingen geplaatst via de Website. 

Alle prijzen vermeld op de Website zijn exclusief leveringskosten. De afzonderlijke kosten voor de verzending, de verwerking en de eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen worden weergegeven in het winkelmandje op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst. Alvorens een bestelling definitief uit te voeren, zal de totale prijs, inclusief alle kosten, dan ook beschikbaar zijn voor de Klant. 

Enige foutief weergegeven prijzen of weglatingen zullen door Bosmans G&G BV zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd. Bosmans G&G BV behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant te wijzigen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de prijzen van reeds bestelde Producten. 

Indien Bosmans G&G BV vaststelt dat de prijs van een reeds besteld Product niet correct vermeld werd op de Website op het ogenblik van de bestelling, zal Bosmans G&G BV dit schriftelijk, per e-mail op het door de Klant opgegeven e-mailadres, aan de Klant meedelen. De Klant heeft vervolgens de mogelijkheid om het Product aan te kopen aan de correcte prijs, dan wel om de bestelling te annuleren. 

Garantie 

Bosmans G&G BV biedt alle Klanten die gekwalificeerd kunnen worden als consument in de zin van artikel I.1.2° van het Wetboek van Economisch Recht een garantie op alle verkochte Producten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van levering (de “Garantie”). 

Deze Garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering van de Producten. 

De oorzaak van het gebrek bedoeld in artikel 9.2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden dient reeds te bestaan op het ogenblik van de levering, en dient op dat ogenblik een verborgen karakter te hebben gehad. Indien het gebrek vastgesteld wordt binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, wordt  het gebrek geacht reeds te bestaan op het ogenblik van de levering. Bosmans G&G BV kan dit vermoeden weerleggen met alle middelen van recht. Indien het gebrek wordt vastgesteld meer dan zes maanden na de levering, wordt het gebrek geacht te zijn ontstaan na de levering. De Klant kan dit vermoeden weerleggen met alle middelen van recht. 

Het aankoopbewijs van het Product dient voorgelegd te worden om beroep te kunnen doen op de Garantie.

De Garantie is niet – ook niet partieel – van toepassing op gebreken die tot uiting komen ingevolge een handeling of nalatigheid van de Klant of van een derde waarvoor Bosmans G&G BV niet dient in te staan, en evenmin ingevolge ongelukken, verkeerd gebruik of het niet naleven van de handleidingen. 

De Klant die een beroep wil doen op de Garantie dient zulks schriftelijk (via e-mail) mee te delen aan Bosmans G&G BV, waarbij de Klant alle nuttige en nodige informatie zal toevoegen teneinde de toepasselijkheid van de Garantie te staven. Deze mededeling dient te gebeuren uiterlijk vijf (5) Werkdagen nadat de Klant het betroken gebrek of de betrokken niet-conformiteit heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen vaststellen, op straffe van verval van het recht van de Klant om zich op de Garantie te beroepen.

Ingeval de Klant zich terecht beroept op de Garantie zal Bosmans G&G BV binnen een redelijke termijn instaan voor de herstelling of vervanging van het betrokken Product, naar eigen inzicht van Bosmans G&G BV. Ingeval Bosmans G&G BV beslist om het betrokken Product te vervangen en dat Product geen deel meer uitmaakt van het gamma van Bosmans G&G BV, is Bosmans G&G BV gerechtigd om het Product te vervangen door een Product dat qua functie en eigenschappen zo goed mogelijk aansluit bij het te vervangen Product.

In geval van vervanging van het Product of van herstelling die de terugzending van het Product vergt, zal Bosmans G&G BV de Klant de instructies met het oog op een correcte en veilige terugzending van het Product bezorgen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de goede terugzending van het Product. 

De kosten (o.m. doch niet uitsluitend de kosten van het terugzenden van het betrokken Product) die eventueel gepaard gaan met een beroep op de Garantie zijn en blijven ten laste van de Klant. 

De Garantie is niet van toepassing op Klanten die Producten aankopen in het kader van hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten en die bijgevolg gekwalificeerd kunnen worden als ondernemingen. In dit geval is Bosmans G&G BV enkel aansprakelijk voor de niet-conforme levering en/of verborgen gebreken conform de wettelijke regeling.

Eigendomsvoorbehoud en overdracht risico’s 

De levering van de Producten geschiedt Ex Works.

De geleverde Producten blijven eigendom van Bosmans G&G BV tot de gehele betaling van de prijs, in hoofdsom, kosten en interesten. Dit principe verhindert ook dat Producten vóór de volledige betaling van de verschuldigde prijs onroerend zouden worden ingevolge incorporatie. 

De Klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen.

Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s verbonden aan het Product overgedragen op de Klant op het moment van de levering van het Product aan de Klant. Vanaf het ogenblik van de levering draagt de Klant alle risico’s betreffende de verkochte Producten, zelfs indien het vervoer door de zorgen van Bosmans G&G BV of in opdracht van Bosmans G&G BV gebeurt.  

Sanctie niet-betaling 

In geval van laattijdige of niet-betaling van de prijs verschuldigd in het kader van een bestelling van Producten op de Website, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van vijf procent (5 %) per jaar op het niet-betaalde bedrag indien de Klant gekwalificeerd kan worden als een consument in de zin van artikel I.1.2° van het Wetboek van Economisch Recht. Indien de Klant gekwalificeerd kan worden als een onderneming, is een interest verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Herroepingsrecht

De Klant bezit een herroepingsrecht indien hij of zij een Product heeft gekocht voor eigen persoonlijk gebruik en in zijn of haar hoedanigheid als consument in de zin van artikel I.1.2° van het Wetboek van Economisch Recht. Dit recht houdt in dat de Klant zonder opgave van reden kan beslissen om het bestelde Product terug te zenden (het “Herroepingsrecht”). 

Indien de Klant zich wil beroepen op het Herroepingsrecht dient hij of zij het modelformulier voor herroeping dat samen met het Product op het ogenblik van de levering aan de Klant wordt overhandigd (en hetwelk ook op deze Website kan worden afgehaald) ingevuld aan Bosmans G&G BV toe te zenden via e-mail, binnen de veertien (14) kalenderdagen na de datum waarop het betrokken Product aan de Klant werd geleverd, op straffe van verval van het recht van de Klant om zich op zijn of haar Herroepingsrecht te beroepen. 

De in artikel 12.2 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vermelde termijn van veertien (14) kalenderdagen begint te lopen: 

indien de levering één enkel Product bevat, de dag na de ontvangst van dit Product door de Klant; 

indien de levering meer dan één Product bevat en deze worden op afzonderlijke dagen geleverd, de dag nadat de Klant het laatst bestelde Product heeft ontvangen. 

In het geval dat Bosmans G&G BV de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft medegedeeld, heeft de Klant twaalf (12) maanden de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de hogervermelde eerste termijn van veertien (14) kalenderdagen. 

Indien het verzoek tot herroeping voldoet aan de in onderhavig artikel 12 gestelde voorwaarden, zal Bosmans G&G BV de Klant de nodige instructies voor een goede en veilige terugzending van het Product bezorgen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de terugzending van het Product. 

De Klant dient de Producten onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag van de kennisgeving van de toepassing van het Herroepingsrecht, terug te zenden of te overhandigen aan Bosmans G&G BV.

Bosmans G&G BV zal de toepassing van het Herroepingsrecht enkel aanvaarden indien het teruggezonden Product volledig is, niet gebruikt werd, in de originele verpakking zit en met de originele labels wordt teruggestuurd. 

De Klant kan zich niet beroepen op het Herroepingsrecht met betrekking tot: 

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant de Producten veilig en beschermd te bewaren terwijl deze in zijn of haar bezit zijn. De Klant is tevens gehouden de Producten met zorg, conform het principe van de goede huisvader, te behandelen en terug te zenden in de staat waarin deze hem of haar werden geleverd. Alle kosten voor het terugzenden van de Producten vallen ten laste van de Klant. 

Terugbetaling van de teruggezonden Producten vindt plaats vanaf het ogenblik dat de Producten door Bosmans G&G BV terug in ontvangst werden genomen en kon worden bevestigd dat zij zich in goede staat van onderhoud bevinden. 

Als de Klant Producten terugzendt die niet aan de voorwaarden gesteld in onderhavig artikel voldoen, heeft Bosmans G&G BV het recht om de terugzending te weigeren en de terugbetaling af te wijzen. Daarnaast heeft Bosmans G&G BV tevens het recht om eventuele kosten voor vereiste herstellingen of vergelijkbare directe kosten, alsook eventuele waardeverminderingen in rekening te brengen en deze te verrekenen met het bedrag dat aan de Klant dient te worden terugbetaald, onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. 

In geval van aanvaarde herroeping wordt het reeds door de Klant betaalde bedrag door Bosmans G&G BV terugbetaald, inclusief de standaard leveringskost, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de teruggezonden Producten. De terugbetaling geschiedt op dezelfde wijze als de initiële betaling door de Klant. 

In geval van herroeping van één of meer Producten die werden aangekocht in het kader van een koppelverkoop, blijft het door Bosmans G&G BV terug te betalen bedrag in elk geval beperkt tot het verschil van de normale (buiten het kader van de koppelverkoop) op de Website gehanteerde prijs van de Producten die geen voorwerp uitmaken van de herroeping en de uiteindelijk voor het totaalpakket betaalde prijs. 

Overmacht 

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt elke partij bij de Overeenkomst van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de andere partij aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding. 

Ingeval Bosmans G&G BV afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld leveringen door een derde onderneming, dan zijn deze bepalingen eveneens van toepassing ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van de verplichtingen van Bosmans G&G BV hierdoor vertraging zouden oplopen of verhinderd zouden worden. 

Als overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende omstandigheden aanvaard: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, pandemie, uitzonderlijke verkeershinder,…  

Aansprakelijkheid 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al de verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van Producten die via de Website worden aangekocht. Er gelden geen andere voorwaarden, garanties of andere regelingen dan dewelke in de Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn vermeld, behoudens andere wettelijke bepalingen. 

De aansprakelijkheid met betrekking tot elk Product aangekocht op de Website, is beperkt tot de aankoopprijs, met name de prijs die de Klant heeft betaald voor het desbetreffende Product. 

Bosmans G&G BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door ongevallen, nalatigheid, verkeerd gebruik of het niet naleven van handleidingen. Tevens is Bosmans G&G BV niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verlies van inkomen, winst- en of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. 

Niets in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden doet afbreuk aan de rechten van de Klant op grond van de wet en niets in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft de intentie om de aansprakelijkheid van Bosmans G&G BV uit te sluiten in geval van bedrog of opzettelijke fout. 

Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die verstrekt worden door de Klant, worden door Bosmans G&G BV behandeld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie ook privacy policy.

Splitsbaarheid 

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden niet afdwingbaar zou zijn of strijdig zou blijken met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepalingen dat wel afdwingbaar is en niet strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen bij de Overeenkomst te goeder trouw onderhandelen om de niet-afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.   

Vragen en/of klachten 

Voor vragen of eventuele klachten over een Product, kan de Klant steeds contact opnemen via de volgende kanalen: 

E-mail: fuyufireplaces@gmail.com

Toepasselijk recht 

Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing. 

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde, exclusief bevoegd voor eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. 

De Klant kan zich eveneens richten tot het online ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr .